Aby zapisać się na prawo jazdy należy:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz., U z 2012 r. poz. 1005), osoba ubiegająca się o uprawnienia po raz pierwszy do kierowania pojazdami musi złożyć właściwemu Staroście (w przypadku powiatu ostrowskiego Staroście Ostrowskiemu) wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia

2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,

3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,

4. Zgodę, rodziców lub opiekunów, – jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat. (Obecność rodziców podczas składania dokumentów PKK umożliwi potwierdzenie podpisu przez urzędnika starostwa)

Na podstawie ww. dokumentów Starosta generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.
Profil kandydata na kierowcę (PKK) Starosta wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępni w systemie teleinformatycznym Ośrodkowi Szkolenia Kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz Ośrodkowi Egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy, dopiero po podaniu przez tę osobę numeru, tj. unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę oraz numeru PESEL (albo daty urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL), tym ośrodkom.

Comments are closed.